Get Adobe Flash player

Інформаційний лист

Реквізити для сплати публікаційного внеску

Заповнити відомості про автора

Зразок оформлення статті

 

Шановні друзі!

Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив» пропонує всім зацікавленим особам опублікувати свою наукову роботу в чотирнадцятому номері журналу під назвою «Карпатський правничий часопис».

Найважливішим завданням журналу вважається розміщення результатів досліджень та практичних розробок науковців, викладачів, докторантів, аспірантів (здобувачів), студентів, практикуючих юристів.

Видання має тематичну спрямованість в межах таких наукових спеціальностей, як теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; конституційне право; муніципальне право; цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право; господарське та господарсько-процесуальне право; трудове право; право соціального забезпечення; земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; судоустрій; прокуратура та адвокатура; міжнародне право; філософія права.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого видання: КВ №19536-9336Р від 26.11.2012 р.

Фахова реєстрація тимчасова відсутня. Наукові праці, опубліковані в нашому журналі, враховуються МОНмолодьспорту України як друкована праця та апробація результатів дисертаційної роботи.

Статті студентів у науковому журналі публікуються тільки при наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем.

 

Умови публікації у журналі:

1. Оформити статтю згідно вказаних вимог.

2. Заповнити відомості про автора.

3. Надіслати до 16 червня 2017 року рукопис статті в електронному виді на наступну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

4. Сплатити публікаційний внесок та надіслати підтвердження сплати.

5. Розсилка журналу наукових статей відбудеться 17 липня 2017 року.


Вимоги щодо змісту наукової статті:

1. Високий науковий рівень.

2. Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.

3. У статті повинні міститись (із виділенням у тексті) такі елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки, зроблені в результаті дослідження, і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.


Вимоги щодо оформлення наукової статті:

1. Стаття повинна бути написана українською, російською чи англійською мовою.

2. Обсяг рукопису у межах 7-18 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, додатки, список літератури.

3. Сторінки не нумеруються.

4. Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx, *.rtf; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; усі поля – 20 мм.

5. У статті не повинно бути переносу слів та макросів.

6. Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, діаграми, рисунки) у тексті статті позначають скороченням «Рис.». Рисунки розташовують у тексті статті, після посилання на них.

7. Перелік використаних джерел (тільки тих, на які є посилання у тексті) оформлюється загальним списком наприкінці статті під заголовком «Література» і складається відповідно до черговості посилань за текстом.

  • Матеріали, що не відповідають усім вказаним вимогам, не розглядаються.
  • Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
  • Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

8. Назва файлу має відповідати імені та прізвищу автора (наприклад:
Галоян А.Л.doc).


Розмір внеску – 25 гривень за кожну повну сторінку статті.

 

Зразок оформлення статті:

Галоян А.Л.,
здобувач кафедри теорії та історії держави і права
Львівського державного університету внутрішніх справ

ВІРМЕНСЬКИЙ СТАТУТ ЛЬВОВА 1519 РОКУ:
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

 

Анотація: В статті розглядається вірменський статут 1519 р. як повноцінний та багатофункціональний правовий кодекс, що передбачав розв’язання різноманітних правових ситуацій, мав на меті усунути колізії в праві та суперечності між вірменами та місцевою владою.


Аннотация: В статье рассматривается армянский устав 1519 г. как полноценный и многофункциональный правовой кодекс, который предусматривал решения различных правовых ситуаций, должен был устранить коллизии в праве и противоречия между армянами и местными властями.


Summary: In the article Armenian charter in 1519 is regarded as a complete and versatile legal code, which provided solutions of various legal situations, was to eliminate conflicts in law and contradictions between the Armenians and the local authorities.


Упродовж XIV-XVIII ст. національні громади вірмен, які проживали на українських землях, користувалися як загальнодержавними нормативно-правовими актами, так й особливими джерелами права, які діяли в цих громадах. Їх юридичну чинність визнавали держави, що складу яких входили українські землі, тобто Велике князівство Литовське, Польське королівство та Річ Посполита. Одним із найбільш важливих джерел вірменського права у Середньовічній Україні був Вірменський статут Львова 1519 р. Посадові особи державної влади Польського королівства та Речі Посполитої, здійснюючи управління містами, тісно співпрацювали з вірменськими громадами. Однак здійснювати цю взаємодію та управління ними від імені короля було складно, адже їм були не відомими вірменські правові звичаї та запозичене з Вірменії законодавство. У процесі здійснення судочинства на практиці часто виникали проблеми з правильним тлумаченням норм вірменського права, які були написані маловідомою для органів влади вірменською та вірмено-кипчацькою мовами [1, с. 87]. Тому існувала потреба у створені …

Література:

  1. Кобилецький М. Самоврядування вірменської громади у м. Львові (XIV-XVIII cт.) / М. Кобилецький // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 2. – С. 84–88.
  2. Демкова М. Вірменський статут 1519 р.: зміст, структура та джерела / М. Демкова  // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 37. – С. 104–110.